Algemene Voorwaarden Daynilou Nails

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Daynilou beauty en een klant/opdrachtgever waarop Daynilou beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1 definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd in de navolgende betekenis gebruikt voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
▪ Daynilou – Daynilou beauty, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70627126 , dan wel een aan  Daynilou gelieerde onderneming die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreedt.
▪ Klant – iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Daynilou beauty een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
▪ Partijen – Daynilou en de klant.
▪ Overeenkomst – iedere tussen Daynilou Beauty en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).
▪ Overeenkomst op afstand – de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, betreffende een behandeling, die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van Daynilou Beauty. www.daynilou.com
▪ Behandeling – de in het kader van de overeenkomst door Daynilou beauty te verrichten behandelingen.
▪ Producten – de in het kader van een consumentenkoop door Daynilou beauty aan de klant te leveren zaken.
▪ Schriftelijk – naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Inspanning Daynilou Beauty
2.1. Daynilou beauty zal de behandelingen uitvoeren op het door de klant bij het sluiten van de overeenkomst gekozen behandeling.
2.2. Daynilou beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij Daynilou beauty is uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis; Daynilou beauty kan er niet voor instaan dat de klant exact het resultaat van de behandeling behalen die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.
2.3. Voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal Daynilou beauty de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan.
2.4. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Daynilou beauty worden verteld.
2.5. Daynilou beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.6. Daynilou beauty maakt gebruik van deugdelijke/professionele materialen en hulpmiddelen. Daynilou beauty staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.
2.7. Daynilou Beauty zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3 Afspraken
3.1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Daynilou beauty melden.
3.2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Daynilou Beauty het totale bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen.
3.3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Daynilou beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.
3.4. Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Daynilou beauty in overleg met de styliste de afspraak verzetten en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant doorberekenen.
3.5. De klant hoeft zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4 Persoonsgegevens en privacy
4.1. De klant voorziet Daynilou beauty bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Daynilou beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
4.2. Daynilou beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4.3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Daynilou beauty verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5 Betaling behandelingen/opleidingen
5.1. Daynilou beauty vermeldt prijzen van de behandelingen en opleidingen op de website. De prijzen van behandelingen, producten en opleidingen zijn zichtbaar in de salon.
5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.
5.3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
5.4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.
5.5. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 48 uur na factuurdatum op het door Daynilou beauty aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is Daynilou beauty zonder ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Daynilou beauty verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.
5.6. Wanneer een opdrachtgever/klant één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Daynilou Beauty gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/klant.
5.7. Opleidingen, cursussen en workshops dienen uiterlijk op de afgesproken datum voldaan te zijn. Doet de klant dit niet dan zijn wij genoodzaakt om een incasso bureau in te schakelen. Let op! Bij onderbreking van de opleiding wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. Ook bij het voortijdig afbreken van de opleiding komt de betalingsverplichting niet te vervallen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. Daynilou beauty is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6.2. Daynilou beauty kan jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Daynilou beauty in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
6.3. Mocht Daynilou beauty aansprakelijk zijn voor enige schade jegens een klant, dan is Daynilou beauty te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient Daynilou beauty in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Daynilou beauty ter zake vervalt.
6.4. De aansprakelijkheid van Daynilou beauty is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan Daynilou beauty, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Daynilou beauty betrekking heeft, verschuldigd is of was. Voor schade die niet vallen onder de algemene voorwaarden van Daynilou beauty, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Daynilou beauty daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Daynilou beauty dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6.5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek.
6.6. Daynilou beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.
6.7. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Daynilou beauty zelf.

Artikel 7 Klachten
7.1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Daynilou beauty.
7.2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan Daynilou beauty, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.
7.3. Daynilou beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
7.4. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is en er een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zal Daynilou beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.5. Bij gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, gekomen door risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Daynilou beauty kunnen worden toegerekend.
7.6. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Daynilou Beauty het aankoopbedrag van de producten of behandeling gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
7.7. Indien Daynilou beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

Artikel 8 Garantie
8.1. Daynilou beauty geeft de klant zeven dagen garantie op de behandelingen en producten.
8.2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
8.3. De klant op de hoogte is gebracht door Daynilou beauty over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
8.4. De klant andere producten dan door Daynilou beauty geadviseerde producten heeft gebruikt.
8.5. De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
8.6. De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
8.7. De klant de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.

Artikel 9 Beschadiging en diefstal
9.1. Daynilou beauty heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Daynilou beauty is gevestigd.
10.2. Daynilou beauty meldt diefstal of vernieling altijd bij de politie.

Artikel 10 Behoorlijk gedrag
10.1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
10.2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Daynilou beauty het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
10.3. Bij Daynilou beauty wordt gewerkt volgens de hygiëneregels.
10.4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11 Recht
11.1. Op elke overeenkomst tussen Daynilou beauty en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Daynilou beauty www.daynilou.com en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
11.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
11.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.achtenveertig

error: Content is protected !!

UNLOCK 15% OFF

your first order plus,

Thanks for subscribing,

Keep an eye on your will inbox – you will recive your exclusive 15% OFF discount code shortly!